Air mo bhocsa corn-flakes

Tha mi air a bhith air mo bhocsa-siabainn an diugh agus mo bhocsa-gràin (cereal?) cuideach le rudeigin a sgrìobh mi air bhòrd bhrath eile a thaobh an àrainneachd. Gheibh thu deasbad inntinneach ann a sheo. Ach seo na sgrìobh mi:

Tha an luchd-politigs ann a sheo a-mach air an àrainneachd. Chan eil iad a’ dhèanamh dad ach tha iad a-mach air an àrainneachd. An darna turas a chuala sin a leithid thàinig e bho Mhairead Thachter agus air sgath ‘s sin fhuair am partaidh Uaine 15% san tagadh eòrpach ach tha d’fhuair ball sam bith dhiubh a-steach (cha robh siostam riochdachaidh co-roinneil’ againn aig an àm ud ann am Breatainn ma a bha e airson a h-uile dùthaich eile san taghadh eòrpach sin.)
Ok ma tha, tha iad a’ bruidhinn mu a dheidhinn agus tha mòran dhinn a’ cur stuth san bocsaicean ath-chuartachadh ach seall taobh thall an saoghal. Tha na h-Innseachan agus Sìne airson a gabhail pàirt aig an aon ìre coltach rinn. Nan robh càraichean aca mar a tha againn mar eisimpleir cha bhiodh mòran air fhàgail den t-saoghal. Ach fuireach mionaid de a tha iad a’ lorg, dhomhsa tha iad a’ sireadh an t-aon seòrsa mhearachdan a rinn sinn. Sa dhearbh madainn seo leugh mi rudeigin a tha a’ mìneachadh dè a tha dol air adhart san taobh an iar.

‘S e geàrr-chunntas a leugh mi co-cheangailte ri fear ris an canar Guy Debord agus tha mi an dòchas gun d’rinn mi eadar-theangachaidh math air.

‘Chan eil ann an daoine ach innealan den eaconamaidh, chan eil sealbh aca aig na miannan fhèin. Tha miannan air an cruthachadh dìreach mar a tha am bathar a tha ga chruthachadh airson na miannan ud a riarachadh. Tha sinn a’ caitheamh dìreach airson ar feumannan a choilionadh ach gun fhios dhuinn nach eil ann na tha sinn a’ coimhead air mar ‘feum’ ach rudeigin a tha air a dhèanamh mar bhreug.’

(chleachd an t-ùghdar ‘artificially’ ach chleachd mise breug na h-àite, chan eil mi a’ faicinn facal gàidhlig air a shon)

Co-dhiù chàirdean tha mi ag aontachadh gu mòr le sin agus cha bhi sinn a riamh a bhith a’ dèiligeadh leis na trioblaidean cunnartach a tha againn a thaobh an àrainneachd no dad sam bith eile gus am bi sin mar ghnè a’ toirt sùil air na tha ceàrr aig cnag na cùise an-diugh.

Ma dh’fhaoidte nach bi sibh ag aontachadh leum ach tha mise den bheachd na ann an a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig tha mi an sàs de rudeigin a tha pàirt den saoghal a tha againn an-diugh ach a tha aig an aon àm fhathast pìos beagan taobh a-muigh bhon mòran den mhearachdan. Chan eil mi cho gòraich ‘s a bhith a’ meòrachadh gum bi Ghàidhlig a’ sàbhaladh a’chruinne-cè ach tha i gu dearbh dìreach aon de na rudan nach bu chòir dhuinn a bhith a sheachnadh. Ma thèid sinn air adhart ann a bhith a’ tilgeil a h-uile càil a tha àlainn dhan t-sitig chan eil àm ri teachd againn a bhios gu mòran feum idir.

Tha mise fhathast a’ creidsinn gur e air an oidhche Latha-Luain a tha sinn, chan eil mòran diofar ann bhon an latha a sgrìobh Barry McGuire an t-òran ud o chionn 40 bliadhna, uill tha Tesco’s mòr, mòr againn ann an Inbhir Nis agus tha e beagan nas blàithe, b’ ann an raoir a thuit mòran den dhuilleagan, Disathairne 18mh den t-Samhain 2006
Cùm sinn oirnn ge-tà, cùm sinn oirnn...