Eadar an abhainn ‘s an t-Sràid Mhòr

Tha an t-àite seo faisg air teas meadhan a’ bhaile. Tha e eadar an abhainn ‘s an t-Sràid Mhòr ‘s an seo tha neònachas agus nàdar a’ tighinn ri chèile. ‘S e seòrsa aithris a tha air a dèanamh an seo. Carson ‘s dè teachdaireachd ri fhaighinn an luib? Chan urrainn dhomh a ràdh le cinnt ach ‘s e deagh spors a th’ ann a bhith cluich le beagan saimeant, tha fiù’ s pìos den Pont Neuf ri fhaicinn anns a’ chàrn as motha. Na bith dragh ort, cha do rinn mi cron sam bith oirre : thog mi pìos san dol seachad nuair a bha iad ga càradh.