Cosnadh: Comunn Blogaichean na Gàidhlig :-)

Oifigear Leasachaidh Cùrsaichean nam blog (offis New York)
Thathar a' lorg cuideigin èasgaidh airson ar program Cùrsaichean bhlog a stiùireadh is a leasachadh sna t-Stàitean Aonaichte.
Bu choir eòlas a bhith agaibh air rianachd is margaideachd agus bu chòir dhuibh a bhith comasach air conaltradh gu siùbhlach ann am bruidhinn agus sgrìobhadh Gàidhlig gus am bi sibh comasach air comhairle a thoirt dha luchd-bhlog mu dè an ìre cùrsa bhiodh freagarrach dhaibh.
Còrdaidh e ribh a bhith ag obair mar phàirt de sgioba agus bidh sibh deònach pàirt a ghabhail ann an dealbhadh agus leasachadh nan Cùrsaichean bhlog. Bu chòir dhuibh a bhith eòlach air daoine agus buidseatan a stiùireadh agus a bhith sgileil le coimpiutair.
Tuarastal eadar £77,000 - £50,000. Tha sgeama peinnsein fosgailte dhan neach a gheibh an dreuchd ma thogras e/i.

Cosnadh: Oifigear Margaideachd nam blog (offis Paris)
Tha Comunn blogaichean na Gàidhlig a' sireadh Oifigear Margaideachd airson Ro-innleachd Margaideachd nam blog a chur an gnìomh agus airson:
Ìomhaigh nam blog neartachadh gu eadar-nàiseanta
Ceanglaichean a neartachadh leis na meadhanan
Obrachadh airson cheanglaichean le buidheann eile san t-saoghal Gàidhlig a' neartachadh
Gnìomhachas Cho-labhairt a leasachadh
Aithisg bhliadhnail agus stuthan foillseachaidh eile a leasachadh
Siostaman conaltraidh èifeachdach a leasachadh taobh a-staigh na h-offis
Bidh an dreuchd inntinneach seo freagarrach do neach a tha eòlach air obair Margaideachd no aig a bheil eòlas iomchaidh eile; fileanta anns a' Ghàidhlig; math air conaltradh; comasach le coimpiutairean; comasach obrachadh leis/leatha fhèin agus mar phàirt de sgioba.
Tuarastal eadar £73,000 - £47,000. Tha sgeama peinnsein fosgailte dhan neach a gheibh an dreuchd ma thogras e/i.
;-)

Freagairtean:1

Aig 13:45 thuirt Blogger Unknown...

A bheil seo fealla-dhà?
;)

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh