Am Partaidh Uaine: nach eil iad gu tur diofraichte?

Mar a thuirt Aonghas Domhnullach san Press and Journal: ‘Tha an othail ‘s na h-iomairtean seachad, agus tha fios againn cò fhuair a-steach ‘s cò fhuair a bhròg’ , ach dhà sheachdain as dèidh an tagadh phàrlamaid tha fhathast chan eil ach aon sanas ri fhaicinn air an t-Sràid Mhòr againn agus cò e? Uill am Partaidh Uaine. Bha iad a’ cumail a-mach gu robh iad gu tur diofraichte. Seadh, tha sin furasta ri fhaicinn.