Blogaichean luchd-ionnsachaidh sna Stàitean

Thachair mi air dà bhlog inntinneach a-raoir. Sgeulachdan neo-aithnichte mu oileanach na Gàidhlig ann an Aimeireaga agus Mo Bhlog Beag

'S ann dà-chananach a tha a h-uile càil le Garrett MacGilleAnndrais agus chìthear pìosan air leth inntinneach mu dheidhinn a bheatha mar oileanach agus Comunn Ceiltis Indianna. Leugh mi artaigil a thog m' uidh gu mòr: Ag ionnsachadh ''Ceiltis'' thar a' chuain - Learning ''Celtic'' across the ocean. Tha teachdaireachd aig Garrett dhuinn:


"Ach ag innse na fìrinn, tha mi a' smaoineachadh gum feum Alba, Èire, agus Eilean Mhaninn obair ri chèile mòran. Chan eil e gu math a' bhith feuchainn na cànanan aca fhèin thàrmachadh nan aonar. Agus mar a thuirt mi ann am blog o chion ghoirid. Feumaidh na dùthchannan seo sealltainn air "A Talamh Nua" airson taice cuideachd. A bheil am facal sin ceart gu poileataigeach, "An Talamh Nua"? LOL!"

'S e oileanach a th'ann an Erin cuideachd ach tha ise faighinn foghlam aig an taigh agus tha Gàidhlig na phàirt dheth. Bidh Erin a' feuchainn ri pìosan Gàidhlig a chur a-steach do na postaichean aice mar a rinn i le "Mòd Nàiseanta Ameireaga 2010".
'S e Mìcheal MacAoidh coir a tha ga teagaisg agus chuir Erin dàn aige an airde air a blog, seo pìos dheth:

"Air oidhche shàmhach gheamhraidh fhuar
‘S a’ Ghealach shoilleir chiùin
A’ coimhead air an talamh foip’
‘S na reultan os a cionn
An saoghal umam cho neo-thorach
‘S mo smuaintean air an àm
Tha romham ‘measg mo chàirdean
Is mo charaidean caomh blàth"

Tuilleadh air a' bhlog aig Erin. A chàirdean ma tha greiseag agaibh carson nach tèid sibh a-null thairis gus beagan brosnachadh a thoirt dhaibh?

Freagairtean:1

Aig 17:41 thuirt Blogger Garrett Anderson...

Oh wow! Chan fhaca mi do phost ro seo! Mòran taing airson an iomradh air do bhlog! 'S toil leam na blogaichean eile gu mòr cuideachd!

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh