Gàidhlig aig Sainsbury's Inbhir Narann

Thèid Sainsbury’s Inbhir Nàrann fhosgladh air an ceathramh làth den ath mhios (bidh am baile seo faighinn saorsa bhon Cho-op an uair sin ach ‘s e sgeulachd eile a tha sin). Bidh Sainsbury’s na doras retail don Ghàidhealtachd bhon taobh an ear agus saoilidh mi gum bi cha mhor a h-uile duine aig a bheil beagan Gàidhlig no a tha taiceil dhan chànain toilichte leis na soidhnichean seo. Prìomhachas don Ghàidhlig cuideachd. Sin thu fhèin Sainsbury’s. Tuilleadh dealbhan an seo
Agus seo na chaidh a sgrìobhadh air gurnnurn.com ann an 2008.

Freagairtean:1

Aig 08:30 thuirt Blogger moragsorcha...

Sin uamhasach math fhaicinn - agus saoil am bi soidhnichean Gaidhlig sa bhuth fhein cuideachd? Am faic sinn sgadan saillte no guga sna aisles?!
No really, tha paiste agam a tha sa chlas FMG Inbhir Narainn is tha e math gum faic iad Gaidhlig taobh a-muigh na clas cho tric as urrainn, chan eil direach mar phairt den latha sgoile.

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh