Chuir e sneachd air an oidhche ach chan eil coltas maireannach air

' S toill leis mo chèile a bhith na cadal leis an uinneig fosgailte, ma bhios e tuiteam nas lugha na -8C bidh cead agam an uinneag a dhùnadh. Dh'fhàs mi cleachte ris o chionn fhada ach leis a' chat a th'againn a-nis feumaidh mi rudeigin a chur faisg air an uinneag gus bacadh a chur air bhon a bhith a' dol as an uinneig air mullach an taigh. A-raoir chuir mi mo bhrogan air, rinn sin a' ghnothach gu math ach sa mhadainn seo bha iad làn sneachd leis an oiteag ghaoithe a bh'ann.
Co-dhiù, tha coltas bréagha air Inbhir Narann an-diugh leis a' ghràin a' dearrsadh air na seallaidhean geala. Mar tha thuirt mi, chan eil coltas maireannach bagarrach air a' ghnothaich mar a bha na bu tràithe aig deireadh 2010 ach cha bhi moran gàirnealaireachd roham an-diugh. Tha an saoghal nàdar tighinn beò a-rithist gun teagamh sam bith. An seachdainn seo chaidh gheàrr mi geug bheag a chraobh bheithe gheal agus ann an ùine nach bi fada bha lòn sùigh ga chruinneachadh air an làr.

Freagairtean:1

Aig 16:09 thuirt Anonymous Sruth a' Chamais...

" leis a' ghràin a' dearrsadh " ?

O Murt! Tha mi an dòchas nach robh buaidh ag a' ghràin sin ort ach gu bheil thu measail air a' tsaoghail fhathast.

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh