An colbh le Ruairidh MacIlleathain ag adhbharach deasbaid air Fòram Schottisch-Gaelisch. A bheil Gàidhlig caillte sna h-eileanan?

Gheibh thu beachdan inntinneach thall aig Scottish-Gaelisch.