Oraid le Chuck Tripp: Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis -Diciadain 10 Dàmhair 7.30f

Tha Chuck Tripp a’ fuireach ann an Juneau, Alasga. Bidh e a’ toirt òraid mu Alasga (le dealbhan), a’ coimhead gu h-àraidh air dualchas nàdarra na dùthcha, na h-eighr-shruthan agus madaidhean-allaidh. Seo cothrom air leth a bhith a’ cluinntinn bho Alasganach mun dùthaich aige fhèin – ann an Gàidhlig. Innsibh do ur caraidean mu dheidhinn! Fàilte ron a h-uile duine
Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis
Diciadain 10 Dàmhair 7.30f
Bidh e an asgaidh faighinn a-steach