Leabhraichean ùra aig Clann Tuirc

Leabhraichean ùra

(1)Saoghal Bana-mharaiche: Cunntas Beul-Aithris mu Bheatha Muinntir an Iasgaich ann am Machair Roisair a dheasachadh le Seòsamh Watson[beul-aithris bho Mhachair Rois]

(2)Fil súil nglais - A Grey Eye Looks Back: a Festschrift in honour of Colm ÓBaoillair a dheasachadh le Sharon Arbuthnot agus Kaarina Hollo[23 uilt - dhà an Gàidhlig na h-Èireann, dhà an Gàidhlig na h-Albann - air cànan, litreachas agus eachdraidh na h-Èireann, na h-Alba agus Eilean Mhanainn]

(3)Sia Sgeulachdan Gaidhealach na dealbhan le West Highland Animation, a’ Ghàidhlig le Richard A.V. Cox agus Murchadh MacLeòid[sia sgeulachdan dathach air an stèidheachadh air beul-aithris na Gaidhealtachd ]