Rinn Aonghas a’ chùis sna h-Eileanan An Iar

Meall do naidheachd Aonghas. Sin thu fhèin a bhalaich.