An G8 ann an Alba

O chionn ghoirid sa phàipear bheag bha Aonghas Pàdraig Caimbeul a mach air an G8 ‘s a’ bhuaidh a th’ aca san t-saoghail againn. Sgrìobh e beagan mu dheidhinn an fheansa stàilinn a thèid a thogail mu chuairt na Pàrlamaide ann an Dun Èideann aig am an G8: gun teagamh tha iad an dùil trioblaidean fhaicinn san t-Iuchar s a’ tighinn. A rèir coltais bidh 10,000 poileas ag obair eadar Dun Èideann ‘s Uachdar àrd dodhar ‘s Gleann na h-eaglaise ‘s math dh’ fhaodaite barrachd air 200,000 luchd-togail fianais a’ siubhal eadar na àiteachean sin cuideachd. Bu toil leam a bhith nam measg ach tha cus teans gum bi fòirneart an cois saoilidh mi. Bidh luchd ain-riaghailt a’ tighinn bho gach ceàrn den Roinn Eòrpa ‘s fada a-mach na sin ‘s cò aig a tha fios nach bidh ceannairc na dhà a’ lorg cothrom rudeigin uabhasach a’ dhèanamh.
Ma tha sibh airson an t-saoghal dh’ atharrachadh tha againn a thoisich sna coimhearsnachdan againn fhèin. Cia mheud dhaoine a bhios fianais a’ togail ann an Dun Èideann a tha a’ togail a’ chuid cloinne bhon sgoiltean ann an càraichean nuair a tha iad a’ fuireach faisg air an dearbh sgoil? Cia mheud turas a tha sinn a thall thairis gach bliadhna? A bheil thu air chur seic sa phost gu Greenpeace ‘s a uair sin air a dhràibheadh sìos gu Tesco anns an Volvo agad? Chan eil fear againn gun beagan bhreug-chràbhadh o àm gu àm a thaobh na h-àrainneachd. Tha mi a sgriobhaidh a’ phìos seo le taic bho chumhachd niuclasach.
Uill cha bhi mi ann san t-Iuchar ach ma bhios fianais nas fhaisge dhomh ann an Inbhir Nis mar a bha i aig am an strì an aghaidh am bàrr GM sa Ghaidhealtachd, thèid mi ann. Mar a thuirt mi saoilidh mi gum bi fòirneart shìos an rathaid ‘s buannachaidh Bush ‘s Blair (no Brown) bho sinn. ‘Se sin a tha iad ag iarraidh, bheir e leisgeil eile dhaibh airson feansaichean eile a thogail thairis ar saorsa.
Ma bhios sibh a’ gabhail pàirt san t-Iuchar, thoir an aire ort fhèin ‘s theich a-mach ma bhios amadan sam bith ag iarraidh sabaid.

Na atharraich na ceannardan, atharraich beatha!