Comhairle na Gaidhealtachd a' dèanamh prothaid à bhuidheann charthannas?

'S àbhaist do Chomhairle na Gaidhealtachd na stailichean seo a chur suas gach bliadhna airson an RNLI ach am bliadhna thuirt iad dhan bhuidheann gun cosgadh sin £200, gu ruige seo bha a h-uile càil saor an asgaidh. Gu dearbh 's e millennium ùr a th' againn a-nis!