Cleas Sgàthain air a leughadh leis an ùghdar

Tha an an leabhar le Mairi Anna NicDhomhnaill ri chluinntinn gach latha  an t-seachdain seo airson cairteal na h-uaireach gach latha, aig 9.45am air  program Choinnich Mhoir air Radio nan Gaidheal. 'S bochd nach eil tuilleadh den leithid seo ri cluinntinn air an RnanG, dhomhsa mar neach-ionnsachaidh tha e uabhasach fhèin feumail.  Gheibh thu na MP3's air duilleig-lìn cuideachd, seo an ceangail.