Leugh mi rudeigin agus thug e smaoineachadh orm


'Ma sgrùdar ar n-eachdraidh fad an dà linn so chaidh, chìthear gur i a’ bhàrdachd a sheas inbhe is maireannach na Gàidhlige, oir as aonais obair nam bàrd air beul a luchd-labhairt is na chomhchruinneachdiadhean bàrdachd nan làmhan bha i air sgaradh ’sna ceudan frithtchainnt is air dol ’na patois suarach gun lìomhadh, gun snas, gun mheas. Is i Ghàidhlig prìomh dhaingneach ar cultair Albannaich agus is iad na ’ bàird le’n cuid rann a thug tilleadh as an luchd séiseadh a bha an rùn daingneach dheireannach ar cinnidh a thoirt a nuas ‘na chruach chlach. '

Deòrsa mac Iain Deòrsa
“Cor litreachas na Gàidhlige”, An Gàidheal (an t-Ògmhios 1944) 104-5.