Coinneamh Bhliadhnail Fòram Gàidhlig Inbhir Nis

Taigh-òsta Beaufort
Diluain 22 Dàmhair aig 7f.
Às-dèidh na coinneimh foirmeil tha òraid gu bhith ann le Sinéad Ní Choinn bho Chultúrlann na Gaeilge a Béal Feirste. Bidh Sinéad ag innse dhuinnn cho cudromach ’s a tha an t-Ionad Cultúrlann ann an leasachadh na Gaeilge agus dè na leasanan a dh’fhaodadh sinn ionnsachadh ann an Alba nam biodh a leithid de dh’ionad againn an seo.

Bidh e an asgaidh faighinn a-steach agus bidh fàilte ron a h-uile duine.