Bidh mise a’ dol gu Inbhir Nis Disathairne ‘sa tighinn

Tha fhios agam far am bi mise a’ dol Disathairne ‘sa tighinn le beagan airgid nam phòcaid. Am bi duine sam bith eile ann an Inbhir Nis aig an àm sin? Seo carson a bhios mise a’ tadhail air a bhaile mhòr. Tha an Ionad Spectrum aig teas-mheadhan a’ bhaile ri taobh stèisean nam busaichean.

Bùth Bheag Ghàidhlig
Disathairne 18 An t-Samhain,
Ionad Spectrum,
Inbhir Nis 12 – 4fSaturday
Bidh Foram Gàidhlig Inbhir Nis a toirt cothrom dhuibh leabhraichean agus CDs Gàidhlig a cheannach ann an deagh àm airson na Nollaige, le taic bho Chomhairle nan leabhraichean, aig 2f bidh taisbeanadh ann bho Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig mu deidhinn làrach-lìn ùr dha pàrantan a th' aca www.gaelic4parents.com Agus…. Bidh ceòl ann agus cur-seachadan airson na cloinne a' ruith fad an fheasgair.