Air an rèile: ‘Na gabh dragh gheibh sinn tacsi dhut.’

An trèan as rapach de na h-uile? ‘ S e sin an 13.12 a mach a Obar Dheathain gu Inbhir Nis. ‘S àbhaist a bhith chan eil ach dhà charabaidean oirre ‘s sa mheadhain far a bheil a mhòr chuid de na dorsan ‘s na taighean-bheaga bidh uisge a ruith air an lath ‘s fàileadh a’ crochadh san adhair: seòrsa fàileadh ‘s thèid air a dhèanamh nuair a mheasghas thu mùin ‘s dì-ghalaran. Tha e do-chreidsinn tha fhios agam ach tha àiteachean air an ùrlar air an comharrachadh le teip dhubh thiugh. Ma tha fìor gaisgeach a th’ annad sa, thèid sibh anns na taighean beaga, mur a bheil ‘s e foighidinn ‘s neart toil gu mòr a bhiodh feumail dhut.

Co-dhiù, stad an trèan aig Hunndaidh, bha mi a’ leughadh nuair a ruith dhithis nighean suas na trannsa gu cheann an trèan: b’ e fìor bhoillsgeadh nearòiseach, boireann loma-làn le bataichean a chaidh seachad orm gu cheann an trèan. Nuair a ràinig iad an doras ud bhuail iad air gu trom ‘s dh’ èibh iad a mach gu làidir ach thòisich an trèan a ghluasad gu Keith. Ruith iad thill iad san aon staing ‘s chaidh iad a mach a sealladh troimh a’ bhad grod far an robh am fàileadh. Lorg iad a’ gheàird ‘s thàinig e a-mach nach robh na dorsan sa mheadhain ag obair idir. Chuir e na na nighinn air dòigh ‘s bha tacsi gam feitheamh ann an Keith.


Chùm an trèan air gu Inbhir Narann gun tachartas eile ach le dorsan briste ‘s chuir sin dragh orm, tha e cugallach cunnartach a ruith trèan le dorsan glaiste shaoil mi.
Sgeulachd bhig eile den rèile ann an 2005. Cha robh a riamh a leithid tachartasan a th’ann nuair a bha ceapairean Rèile Bhreatainn ri reic air a h-uile trèan. Cha robh cunnart ann ach na ceapairean iad-fhèin.

Chuir sin nam chuimhne prògram a chunnaic mi air telebhisean air dè cho cunnartach ‘s a bha feadhainn a’ smaoineachadh gun robh an rèile ‘s na drochaidean as aonais iomradh a’ toirt air dad sam bith eile mar trèanaichean. Sgrìobhaidh mi began mu a dheidhinn a dh’ aithghearr.