Tha àm na Nollaige Seachad

Tha àm na Nollaige Seachad ach thog mi grunn dealbhan nuair a thuit an sneachd 's chuir mi iad an seo.http://www.netcomuk.co.uk/~dscholes/nollaigiindex.htm