Àrainneachd agus coimhearsnachd

Ma dh’fhaoidte gum bi fhios agaibh gun deach na planaichean aig Mgr Trump a dhiùltadh an t-seachdain seo chaidh. Bha esan airson roinn goilf a chur taobh a tuath Obar Dheathain le sgeama taigheadais mòr na luib. Chan eil a -ùile càil seachad fhathast ge-tà, tha dùil ann gun feuch e ris a chuid sgeamaichean a chur air dòigh a rithist agus chan eil e gun taic ann an Obar Dheathain ach an turas seo ’s e an luchd togail-fianais a bha soirbheachail, seall air an teachdaireachd a sgrìobh fear aca. Bha an dealbh sin ri fhaicinn san Sunday Times an-diugh agus cha robh sgeul idir air ‘gliocas Fry’ an t-seachdain seo.

Freagairtean:2

Aig 14:04 thuirt Blogger Rhys Wynne...

Are these language campaigners? Is it an old photo or not?

 
Aig 16:20 thuirt Blogger Graisg...

Hi Rhys, it's a Dump Trump campaign based in Aberdeen that a Gaelic student from the uni attended. A photo of a new photo that looks old. :-)

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh