Ma gheibh thu Pòrno ann an cànain...

Leugh mi rudeigin air an làraich Schottisch-Gaelisch a chuir nam chuimhne rudeigin eile a chuala mi o chionn fhada. Thuirt cuideigin dhomh, ‘ma gheibh thu porn ann an canain tha sin a’ dearbhachadh gu bheil a’ chanain ud beò. Uill gu dearbh tha fianais againn a-nis gu bheil Gàidhlig beò agus a’ breabadh: seo geocities'airmuin' dhut. Gabh air do shocair air na duilleagan a tha seo. Ma tha abairtean ann nach eil thu a’ tuigsinn seo far am faigh thu beagan taic. Taing gu dearbh do ‘Schottisch-Gaelisch’.