‘An nì a tha dhìth 's e sgudail! Sgudail sa Ghàidhlig. Sgudail le dealbhan éibhinn’

Tha deasbaid inntinneach a’ dol thall aig Fòram na Gàidhlig mu dheidhinn lèintean-T sa Ghàidhlig agus a bheil gu leòr dhuibh ri fhaighinn ann an Alba agus a bheil iad tarraingeach? Seo na thuirt Chuc a bha a toirt tadhal ann an Alba airson a chiad turas o chionn greis.

‘Nuair a bha mi an Alba, bha mi nam fhear-turais gun nàire, thog mi dealbhan de a-uile nì 's bha mi airson leinne-t a cheannach ach sa Ghàidhlig. Chan fhaca mi dad. Tha a h-uile nì sa Bheurla a-mhàin agus aig a cheann thall cheannaich mi rudeigin le Beurla sgrìobhte air. Ach saoilidh mi gur e seo cothrom airgead a dhèanamh. Oir tha mi làn gun cheannaicheas leinntean-t le Gàidhlig orra. Dè as Albannaiche na leinne-t le Gàidhlig oirre? Ach saoilidh gun bheil feum air bharrachd na "Tha Gàidhlig agam" neo "Suas leis a' Ghàidhlig.' An nì a tha dhìth 's e sgudail! Sgudail sa Ghàidhlig. Sgudail le dealbhan éibhinn.’

Gheibh thu an
deasbad an seo.

Co fad’ s as aithne dhomh tha trì àiteachan far am faigh thu lèintean-T sa Ghàidhlig air loidhne agus seo iad.
ùr-nòs
café express Gàidhlig
Cnag lèintean –T

Seo eisimpleir dhut den bhathar a tha ri fhaighinn aig CNAG.