Bhideos an àirde air an làrach ùr-sgeul

Bha mi toilichte a dh’fhaicinn gu bheil dà bhideo ùr an àirde air an làraich ùr-sgeul. 'S ann gu tric a bhios mi a’ tadhal air an làrach sin gus an teacsa a leughadh fhad ‘s a tha mi ag èisteachd ris na clàraidhean. A bharrachd air sin tha e math a bhith coimhead air na bhideos a rinn gach ùghdar. Tha e a’ toirt blais dhut air dè seòrsa dhaoine a th’annta agus dè tha gam brosnachadh gus a bhith sgrìobhadh. Seo coltais duilleige bhideo a tha ri fhaicinn ann an uinneagan. Aig bonn an dealbh gheibh thu liosta de na bhideos, a h-uile fear aca ceangailte ris an duilleig bhideo seo. Uair 's tha thu ann 's e goireas air leth furasta a chleachdadh.
Coconuts air faire
Nobhail ur san amharc
Meeting a dead end!
Na Sgriobhadairean as fhearr leam
Na h-ostraitean agus Coinneach Mor
An Taigh-Samhraidh
An Oidhche Mus Do Sheol Sinn
Slaightearan
Gymnippers! Diciadain no Dimairt?
Na Klondykers
Al-Qaeda agus an 'terrorist language'
Dileas Donn