An ath-rud?A bheil feum air rudeigin ùr san t-saoghal ghaidhlig ‘mas-fhìor’? A bheil feum air lìon sòilseata gu tùr sa Ghàidhlig? Am bi daoine ga chleachdadh ? Uill a-nis tha ‘Abair thusa’ ann. ‘S e làrach a chur Crìstean Macmhicheil air bhog agus gur math a thèid leat a Chrìstean! Ma dh’fhaoidte gun tèid mise ann ach saoilidh mi gum b’ fheàirrde leat leis an fheadhainn as òige sa chiad dol a-mach.