Cleas Sgàthain air a leughadh leis an ùghdar

Tha an an leabhar le Mairi Anna NicDhomhnaill ri chluinntinn gach latha  an t-seachdain seo airson cairteal na h-uaireach gach latha, aig 9.45am air  program Choinnich Mhoir air Radio nan Gaidheal. 'S bochd nach eil tuilleadh den leithid seo ri cluinntinn air an RnanG, dhomhsa mar neach-ionnsachaidh tha e uabhasach fhèin feumail.  Gheibh thu na MP3's air duilleig-lìn cuideachd, seo an ceangail.


Fhuair Breatnais agus mion-chànain eile aithneachd bhon riaghaltas frangach!!!

Naidheachd gu tur iongantach ach quel bonheur!
Thachair seo an diugh a-rèir coltais - a-nis tha iad a-steach den bhunreachd. Seo beagan naidheachd a chunnaic mi. Duilich nach eil tìde gu leòr agamsa eadar-theangachadh a dhèanamh. Deagh naidheachd gu dearbh a chàirdean!

Le Breton et les langues régionales reconnues depuis aujourd'hui dans la Constitution française

PARIS (AFP) — L'Assemblée nationale a voté jeudi, à la quasi-unanimité, un amendement surprise au projet de loi sur la réforme des institutions visant à inscrire la reconnaissance des langues régionales dans la Constitution.

"Les langues régionales appartiennent au patrimoine" de la Nation, prévoit l'amendement présenté par le président UMP de la commission des Lois, Jean-Luc Warsmann et qui complètera l'article 1 de la Constitution.

Cette disposition était demandée depuis très longtemps par de nombreux parlementaires de toutes tendances politiques.

L'ensemble des groupes -UMP, Nouveau Centre, PS, PCF, Verts- et François Bayrou (MoDem) avaient déposé des amendements similaires à celui de M. Warsmann. Ils avaient tous été rejetés par la commission des Lois la semaine dernière.

La garde des Sceaux, Rachida Dati, s'est dite "favorable" à cette inscription des langues régionales dans la Constitution.

M. Bayrou a exprimé "la satisfaction" de celui qui "mène le combat pour les langues régionales depuis longtemps". "C'est un pas en avant important", a-t-il déclaré.


Faire Chaluim Mhic Leòid - cothrom dhut ga fhaicinn

Seo e air an duilleig seo. Agus an uair sin faodaidh tu bhotadh air a shon san fharpuis a tha a' dol air an duilleig seo.

Shuas mun Chnoc-fhaire

Derek Mac'Ill'Fhinnein a' seinn òrain Dylan 'Shuas mun Chnoc-fhaire' (All along the Watch Tower) a chaidh eadar-theangachadh le Rody Gorman.