Ur-sgeul didisteach

Clàraidhean air loidhne le teacsa, bhideos agus cothrom gus CD fhaighinn saor an asgaidh. 'S e sin ùr-sgeul didisteach agus 's e làrach air leth a th' ann agus ma tha thu airson ceangail a dhèanamh bhon bhlòg agad rinn mi putan a bhios fregarrach airson 'side-bar'.

Prosbaig: a' chiad Bhideo pop Gàidhlig

...còmhla ris an oran a' chiad bhideo pop Gàidhlig...

Thog mi am bhideo seo bhon làraich aig Uistman59 thall aig youtube.

Tha Fòram na Gàidhlig air a thighinn beò turas eile

Tha e air beatha ùr a thòiseachadh ann an àite ùr.

Tuilleadh air Dylan agus cuspairean eile

Cha robh a h-uile duine air an dòigh glan nuair a rinn Rody Gorman eadar-theangachadh de fheadhainn de na h-òrain aig Bob Dylan. Bha mi a-mach air an deasbaid a chunnaic mi air Iomairtean gàidhlig aig Yahoo ann a sheo. sgrìobh cuideigin freagairt air a sin agus abair thusa gur e pìos pongail a th’ ann. Seo na thuirt ‘sruth a ' chamais’:

‘Tha mi ag smuaineachadh go bhuil a' Ghàidhlig fairsing go leur mu choinneamh Raibeart agus stuth ur.Tha canan coltach re cuan, tha e coma cu mheud bataichean a tha air, se cuan fhathast a th'ann.’

Sin thu fhèin Sruth ’s e beachd pongail feumail a th’ ann an siud. Tha mi an dòchas gum bi thusa a’ sgrìobhadh tuilleadh ann a sheo, an taca ris an sgudail a tha mise a’ cruthachadh ’s e ionmhas air leth a th’ ann. Co dhiù tàlant ann no às bidh mise a’ cumail a’ dol. A-nis seo blas den chuid obrach aig Rody còir.

‘Ma thachras tu oirre fhèin, thoir mo bheannachd dhi.
Tha i an Inbhir Nis a-nis fhad ‘s as fhiosrach mi.
Can gu bheil mi dòigheil ach air uairean rud beag mall.
Na can nach d’rinn mi dearmad oirre fhèin mu dheireadh thall.’


Saoilidh mi gum biodh am fonn a tha sin a’ bhualadh oirbh na b’ fhurasta ma choimheadas sibh air a’ bheurla

If you see her, say hello, she might be in Tangier
She left here last early spring, is livin' there, I hear
Say for me that I'm all right though things get kind of slow
She might think that I've forgotten her, don't tell her it isn't so.

Uill dè ur beachd air a sin? Carson nach toir sùil air a h-uile càil a rinn Rody, tha e ri fhaighinn ann an cruth PDF air an làrach seo. Gheibh thu mìneachadh air a h-uile òran a rinn e eadar-theangachadh air.


Fòram na Gàidhlig

Chaidh Fòram na Gàidhlig fodha a-rèir coltais agus tha feadhainn a bha air am beò-ghlacadh leis a’ bhad den eadar-lìn sin ga ionndrainn gu mòr, mòr. Uill cruthaich tè dhiubh, tè a tha a’ dol ris an fhar-ainm ‘Gun Chleoc’ Fòram ùr. Ma bhios sibhse aon de na truaghanan a tha air a bhith bonn os cionn bhon a chaidh làrach ur gràidh fodha seo cothrom eile gus fear eile a thòiseachadh. Agus seo beagan deasbaid air dè thachair don Fhòram ud.

Bhideo
Thachair mi air bhideo sa Ghaeilge an-diugh. An Fiach Dubh. Chuir e nam chuimhne ‘Alasdair Fitheach ’ aig a bheil ùidh sna eòin ud ann an LA. Tha a bhlog air a bhith samhach o chionn greis ach thuirt e dhomh gur e anns a bheachd cha chreid e nach eil beagan brosnachaidh air faire mu dheireadh thall.


Sin agad e bhuamsa a nochd, bidh mi air ais aig an aon àm a-màireach nuair a thilleas mi bhon chiudha aig a’ bhanca.

Bhideo 'Cuairt nam Blog' ri fhaighinn air loidhne

Chuir cuideigin freagairt ann air a' bhlog seo gus fios a chur thugam gu bheil a' bhideo Cuairt nam Blog a nis ri fhaighinn air loidhne. Mholainnsa gun tèid thusa ann gun dàil, 's e bhideo air leth a' th' innte.

Dè an spam as fhèarr leibh?

Tha beagan deasbaid a' dol air a' bhòrd bhrath seo.

BBC - Alba - Clàran Telebhisein Diardaoin 13 Sultain 2007: Cuairt nam Blog

An urrainn dhut BBC 2 Alba fhaighinn? Seo cothrom eile dhut gus Cuairt nam Blog fhaicinn. ’S e program air leth a th’ ann agus chì agus cluinn thu feadhainn a tha thu eòlach air o Thìr nam Blòg agus àiteachan eile air loidhne.

13 Sultain 2007 1830 Cuairt nam Blog
Tha Ishbel Mhoireach air siubhal gu Los Angeles agus Alaska airson coinneachadh ri luchd na Gàidhlig air feadh an t-saoghail a tha a sgrìobhadh blogs ann an Gàidhlig

Fear ris an canar Raibeart Zimmerman

No Bob Dylan mar a chanas iad uaireannan. Co-dhiù, a-rèir Scotland on Sunday rinn Rody Gorman eadar-theangachadh air grunn oran Dylan. Chuir cudeigin iomradh air sin air iomairtean Gàidhlig thall aig buidhinn Yahoo. Greis às dèidh sin thàinig beachd a-steach a tha caran conspaideachd. Fhuair mi cead bhon sgriobhadair gus a’ bheachd a tha sin a chur air mo bhlòg agus seo e:

'Re: [Iomairtean_Gaidhlig] Bob Dylan sa Ghaidhlig

Dà chorrag an àird -- no sìos an amhaich -- hiùùùaidh- do sin.

Eadar-theangachaidhean a-rithist.

Ceist: Carson, ma tha iad cho clever, nach b' urrainn dhaibh deagh òran blues a sgrìobhadh sa Ghàidhlig? Oran a leigeadh le deagh sheinneadairean bhlues Gàidhealach (tha fios gu bheil iad ann) beagan h-ùitidh-cù a dhèanamh?

Agus carson nach b' urrainn dhaibh modhanan a tha dà-rìreabh ùr a leasachadh?

Freagairt: Tha a h-uile ni 'cruthachail' a bhios daoine a' dèanamh sa Ghàidhlig steidhichte air a' Bheurla. Cha sheas bàrdachd ùr gun eadar-theangachaidhean Beurla ri taobh. Chan eil Gàidhlig aig luchd ionnsachaidh ach anns an inntinn, chan ann air feadh na bodhaig. Agus chan e daoine le Gàidhlig a bhios a' ceannachd stuthan 'Gàidhlig' co-dhiù ach truaghanan bochd a bhios a' leantainn fasain. Dar a thig atharrachadh air fasan, thig am malairt gu crioch.

"Ancient language" gu dearbh. Ancient clichés. Cauld cac het up, a-rithist is a-rithist.

Carson a tha sin? Carson a daoine cho acrach air sgudal is cac is stuthan caithte?

Chan eil iad dà-rìreabh acrach air cac ach sin am biadhadh is àbhaisteach dhaibh. 'S e tha iad acrach air ach cliù. Sin an aisling Sasannach/Amaraganach. Feumas cliù a bhith ann do dhaoine no cothrom air nan inntinn co-dhiù agus ni iad rud sam bith. Feumas e bhith saor agus feumas e bhith suarach.

Seall! Tha sinn a' biadhadh daoine air burgars gan dèanamh le feòil a thàinig a crodh a chaidh am biadhadh le eanchainn is le greallaich chrodh eile. Nach clever sin?

Chan e. 'S e adhbhar iomadach galar nach fhaca sinn riamh roimhe. Bàà-óó ars a bhò agus i air chuthach ùr.'

Uill, ged ’s a tha mi air a bhith a’ dèanamh eadar-theangachaidh bho àm gu àm air stuth beurlach neònach (ach cha bhiodh sin dhan aon ìre phongail a tha aig Rody Gorman) tha mi ag aontachadh le mòran den bheachd ud a bha ri fhaighinn aig Yahoo. Tha Gàidhlig beò agus tha i pàirt den t-saoghal a th’ againn an-diugh agus aig an aon àm tha i air a bhith aig iomall a h-uile càil o chionn fhada agus leis a sin tha i tarraingeach dhomhsa. Chan eil i a’ chànan a tha a’ phutadh a h-uile càil cracte air adhart gu leir-sgrios a h-uile creutair agus gnè, 's e sin an t-àite a tha aig a’ bheurla. Ma dh’fhaoidte gur e duine cracte a th’ annamsa ach tha Gàidhlig mar phàirt de ‘antidote’ phearsanta an aghaidh a h-uile càil a tha sin. Chan eil ann an Gàidhlig ach aon den 7,000 cànanan a tha fhathast beò san t-saoghal agus a rèir na h-eòlaichean tha aon den chànanan ud a’ bàsachadh a h-uile seachainn.
Ann a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig tha mi an dòchas gum bi mi a’ sabaid an aghaidh a’ chinn-uidhe leir-sgrìos a tha sin. A bharrachd air sin tha mi a’ ceannach uighean raon-saor agus chan eil car agam. Tha mi ag èisteachd ri Runrig agus Bob Dylan

Tha na h-amannan ag atharrachadh.

Bi mi air falbh airson greis a-nis, chì mi ann an cola-deug sibh. Tìoraidh
PS Ma tha beachd agad, carson nach cuir e a-steach thall aig iomairtean Gàidhlig no tòisich do bhlòg fhèin sa Gàidhlig. Carson nach tèid an aghaidh an t-sruth, chan eil ach do làmh a chur air ràmh didsiotach. Ma sgrìobhas tu e, leughaidh mi e agus ma dh' fhaoidte gum bi feadhainn eile a tha a' crochadh air a h-uile ceàrn den choimhearsnachd Ghàidhlig 'mas fhìor' a' toirt sùil air .