Chunnaic mi am biora-crùdein an dè.

Chunnaic mi am biora-crùdein an dè. ‘S e eun dìomhair a th’ ann ‘s tha a h-uile duine an còmhnaidh a’ gabhail a naidheachd. Cha chreid mi nach robh mi fortanach gu dearbh, thug mi sùil air airson còig mionaid. Chan fhaic thu iad ma lorgas tu. Chì thu fear aca nuair a bhios sealbh deiseil gad leigeil. Saoilidh mi gu bheil a dhathan taobh a-muigh an àm ‘s an àite a tha anns a’ Fhaoilteach: tha an creutair sin gu tur às an àbhaisteach. Bhuail boilseageadh meas nàdair orm am feasgair seo. Shuidhe e air ghèige a bha òirlich no dhà os cionn na h-aibhne faisg air na tunnagan nan sìneadh anns a’ ghrèin ‘s an uairsin air adhbhar no choireigin theich e suas an t-abhainn.
Bha e ag itealaich mar dhòchas thugam, mar fhianais gu bheil fhathast mòran againn air fhàgail agus chan eil tagadh eile againn ach a bhi cumail oirnn ‘s a’ dhèanamh a h-uile spàirn comasach dhuinn. ‘S e sin ri ràdh a dhèanamh spàirn air a shon ‘s a h-uile pìos eile den ghlòir fo nar sùilean.

Seo iomradh air an t-sìde bho Inbhir Narann


Tha e caran grànda a-rithist ‘s tha sgòthan dubha againn. Tha cruaidh fheum againn air a’ ghrèine. Mura faic mi a’ ghrian ceannaichidh mi custard slice a-null anns a’ bhùth Ashers ‘s an uair sinn bi mi sona gu leòr. Tha mi an dòchas gum bi deagh aimsir agadsa co-dhiù. Chan eil an t-sìde a’ cur bacadh sam bith àir na seilcheagan ge-tà ‘s tha iad a’ gluasad ‘s tha coltas gu math dòigheil orra. Tha iad a’ toirt sùil mi-mhodail air mo Sòbhrachan.

Uill sin agad e bhuamsa an diugh, bidh mi air ais aig an aon am a-màireach.
Mar sin leat

Bòrd na Gàidhlig 's an riaghaltas

Tha mi dìreach bho leughaidh an Press and Journal. Tha an Riaghaltas a’ cumail a-mach nach bi feum air a h-uile duine air Bhòrd na Gàidhlig a bhith fileantachd sa Ghàidhlig ma bhios sgilean sònraichte aca – a leithid eòlas air mhion-chànan eile mar eisimpleir. Tha sin do-chreidsinn, dìreach do-chreidsinn! Ciamar fo ghrèin a tha sin a’ dol a’ toirt misneachd air an t-suidheachadh?
‘S e aon rud a bhith faighinn comhairle bho a leithid daoine anns a’ bheurla ach ma bhios neach sam bith am broinn BnG gun Ghàidhlig bhiodh a h-uile càil anns a’ bheurla nach eil?

Caladair - faisg air Inbhir Narann

Bha mi ag obair aig Chaladair o chionn deach bliadhna. ' S e gàirnealair a bh' annam-sa 's thug sin cothroman gu leòr thugam a bhith togail dealbhan. Chuir mi mòran air an eadar-lìn aig an làrach seo.


A' cùnntadh sìos chun lèirsgrios

A’ cùnntadh sìos chun lèirsgrios

Leugh mi and ‘Independent’ an dè: ghlac an ceann-sreath mo shùil nuair a choiseachd mi tarsainn air stèisean nan trèanaichean ann an Obar Dheathain. Sgrìobh iad mu dheidhinn aithris tighinn a-mach bho buidheann no choireigin a-màireach. ‘S e teachdaireachd gu math doirbh a th’ann ‘s chuir e eagal orm. Bha mi daonnan den bheachd gum biodh am buaidh bhon blàthachadh a’ chruinne ga sàr-nochdadh fada, fada às mo dhèidh. Uill bidh an aithris seo, ris a canar ‘Meeting the climate challenge’, a’ cumail a-mach gu bheil sinn cha mhòr seachad an ìre far am bidh e do-dèante a thilleadh.

Tha a’ bhuidheann-gnìomha seo air a dèante le luchd-poileataics, luchd-gnothaich, ‘s sgoilearaich bhon t-saoghal air fad. Dh’ fhaodadh sinn a bhith fhaicinn fàilligeadh tuathanachas; gainnead uisge ‘s mòr-thiormachd gu leòr; tòrr galaran; a’ mhuir na dol nas aìrde ‘s coilltean faighinn bas. Bu choir sinn stad a chur air ar dòigh-beatha tha fhios aig a h-uile duine ach tha a h-uile coltais th’ ann gum bi a-màireach ro fhadalach dhuinn.

Thèid sinn tarsainn na stairsneach uabhasach sin nuair a ruigeas an teothachd mheadhanach gu h-inbhe 2°C nas aìrde na bha i ann an 1750. Gu mi fhortanach thug sinn fhathast gu bhuil a’ chiad 0.8°C. Ma ghluaiseas e seachad air 2°C ruitheadh e cho luath ‘s ghabhas gun smachd ‘s cho aig a tha fios dè a thachradh.
Tha an doras fosgailte dhuinn, a bheil thusa airson a’ dol a-steach an t-sealladh sin?

Cha bhithinn às a h-aonais

Cha bhithinn às a h-aonais. Thoisich m’ùidh nuair a choimhead mi air mapaichean. Mu chuairt Inbhir Narann ‘s anns a’ bhaile fhèin bha mòran ainmean-àiteachean gan sgrìobhadh anns a’ Ghàidhlig. Bha sin a’ sealltainn de cho làidir ‘s a bha a’ chànan san am a dh’ fhalbh. Beagan às dèidh sin, mar mòran daoine eile, thug mi sùil air na faclan den h-òrain Runrig. Thuig mi de cho phrìseil ‘s a bha a’ chànain ‘s an cultair – cultair fhathast beò a dh’aindeoin a h-uile cron ‘s geur-leanmhainn a bha i ga fulang. Dh’ ionnsaich mi beagan ‘s as dèidh grunn bliadhnaichean d’fhuair i fìor ghreim orm. S’ann an 2003 a d’fhuair mi cothrom a’ dol a-steach cùrsa làn-ùine ann an Inbhir Nis. Cha b’urrainn dhomh a’ stad a-nis, bidh mi-fhèin ‘s a’ Ghàidhlig an uchd a chèile gu bràth siorraidh. Dh’ ionnsaich mi fada nas motha na faclan, ‘s tha fhios agam gum bi mòran daoine a tha gam leughadh anns an aon bheachd agus a’ faireachdainn an aon rud

An eadar-lìn Gàidhlig

An eadar-lìn Gàidhlig
Tha grunn buidheann Gàidhlig ann an Yahoo. Mholainn gu dearbh ‘Iomairtean Gàidhlig’. Feumaidh tu a bhith nad bhall mus tèid sibh a-staigh ach chan eil ballrachd doirbh ri fhaighinn. Tha an clàradh furasta air Yahoo ‘s an uair sinn tha agad ri feitheamh air an Webmaster (maighstir-làraich?) a’ toirt sùil air do iarrtas. Tha mòran Gàidhlig am broinn ‘s chì thu sgrìobhadairean a’ toirt beachd air a h-uile seòrsa. Tha fiù’ s beagan a’ dol air adhart a thaobh savegaelic.org. Chan fhaic thu eadar-theangachadh ge-tà de gach pìos sgriobhaidh ach ma bhios ùine agad bu chòir dhut sùil a toirt air.
Nì mi mholadh eile an-diugh, blog aig ar càraid Chuc ann an Alasca.
http://gaidheal.blogspot.com/
Tha deagh chothrom agad a bhith faighinn a-mach dè tha dol ann an Codiac.
Tha an eadar-lìn Gàidhlig a’ fàs nas fheàrr na telly air oidhche gheamhraidh sam bith.

Leugh mi am beachd gu bheil an saoghal air a riaghladh le ‘prothaid’

Leugh mi am beachd gu bheil an saoghal air a riaghladh le ‘prothaid’ agus tha mi a’ dol le sin. Tha seòrsa mantra ann an ‘prothaid’. Chan urrainn do duine sam bith a tha fileantachd no tha ag ionnsachadh a’ Ghàidhlig, an saoghal mòr a sheachnadh ach bidh iad an sàs cànain a tha nas onaraich a-thaobh an àrainneachd ‘s tha h-uile càil a tha fhathast bòidheach.
Cha do chuir Blair ‘s Bush an cogaidh air dòigh tro mheadhan na Gàidhlig. ‘S e eisimpleir uabhasach ann an sin ach saoilidh mi ged ‘s a tha a’ bheurla comasach air litreachas cho brèagha tha i ga libhrigeadh tòrr a bharrachd na tha ceàrr ‘s cunnartach.

‘S e mo bheachd sa co-dhiù, agus ‘s e sin aon de na h-adhbharan a tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig – seòrsa ‘personal antidote’ an aghaidh an sgrios a tha a’ dol air adhart a h-uile

Thòisich mi a’ teagaisg Gàidhlig an-raoir

Thòisich mi a’ teagaisg Gàidhlig an-raoir. Seadh, tha fhios agam! A dh’ innse an fhìrinn cha robh duine sam bith eile deònach no comasach sa bhaile ‘s mar sin chuir mi romham gun dèanainn e.
Bha beagan eagail orm roimhe a’ chlas, feumaidh mi aideachadh ach bha e ceart gu leòr. Chaidh an clas air adhart aig ìre ‘s a dhà ‘Speaking our Language’.
Bha cruaidh fheum ann an Inbhir Narann air a leithid. Bha mi glè fhortanach a chionn ‘s gu robh na h-oileanaich eòlach air beagan Gàidhlig ‘s cha robh mòran nach robh iad a’ tuigsinn. Choimhead sinn fiù ‘s air pìos sgriobhaidh bhon ‘Inverness Courier’ anns a’ cholbh ‘Am Peursa’. Dh’ innis mi dhaibh gu robh neach-ionnsachaidh a th’ annamsa cuideachd ‘s bha mi deònach gan teagaisg fiù ‘s gu robh mi fhathast an sàs foghlam tro mheadhan na Gàidhlig mi fhèin. Aig dìreadh a’ chlas thuirt mi. ‘ tha mi gu math an dòchas gu robh sin feumail dhuibh.’
‘Gun teagamh’ fhreagair iad.
Bidh tè eile a’ teagaisg clas airson luchd-tòiseachaidh an diugh. Le dhà chlas againn thèid piseach air Ghàidhlig anns a’ bhaile a-nis.

Rinn mi sgrìob air an eadar-lìn

Cha robh mòran air telebhisean an raoir ‘s mar sin rinn mi sgrìob air an eadar-lìn Ghàidhlig. Bha mi a’ lorg brosnachadh air loidhne ach cha robh dad inntinneach ri faicinn. Chan fhaca mi mòran air na làraichean as annsa leam. Dh’ fhaoidte gun robh a h-uile duine trang no sgìth leis an obair a bh’ aca. Chaidh teachdaireachd no dhà a dh’ fhoillsich am broinn a’ bhùird bhràth aig Savegaelic.org. Cha robh ùidh agam annta nuair a leugh mi iad. Agus an uair sin chaidh mi a-null dhan làrach Ghearmailtich ‘s bha Michael Klevenhaus air tòiseachadh cuspair ùr mu dheidhinn an aimsir neònach a th’ againn an-dràsta.
O chionn greis chuala mi bheachd air rèidio bho fhear-eòlais a’ cumail a-mach gu bheil sinn a-nis beò ann an àrainneachd taobh a muigh nàdar ‘s a h-uile aimsir a th’againn dìreach rudeigin a tha a’ dol air adhart fo bhuaidh a’ ghnìomhachd mhic an duine.
Ma rinn sinn i, gun teagamh chan eil smachd againn oirre Dè a thachras a nis? Am bu chòir a h-uile duine a tha faisg air bruaich na h-aibhne a bhith gluasad gu àite nas àirde? Chan urrainn dhuinn ag ràdh le cinnt ach thòisich an deuchainn a rinn sinn ‘s tha chan eil càil fhios againn dè a ceann-uidhe. Agus chan eil fìor ùidh againn ris an àrainneachd a’ sàbhaladh ‘s tha sinn a ‘dol gu cogaidh airson an ola air fhàgail. Chan eil ach luchd-cleachdadh a th’ annainn an diugh. ‘S e sin an creideamh a tha gar riaghladh – creideamh a tha gu tur an aghaidh am bearteas den àrainneachd a tha fhathast faisg air a h-uile doras againn.
‘rant over’, mar a chanas iad.

Tha àm na Nollaige Seachad

Tha àm na Nollaige Seachad ach thog mi grunn dealbhan nuair a thuit an sneachd 's chuir mi iad an seo.http://www.netcomuk.co.uk/~dscholes/nollaigiindex.htm

Fàilte bhlàth ort.

Tha mi air a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig fad grunn bhliadhnaichean 's bu toil leam a-nis beagan a' chur air an eadar-lìn.
Tha mi an dòchas gun còrd e riut. Cha bhi a h-uile càil buileach ceart a thaobh ghràmmair 's literachadh ach tha mi a' fàs nas fheàrr a h-uile latha - mar sin bidh a h-uile mearachd saor an asgaidh.